Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Arbitrii

Dobândirea calității de arbitru

Art. 32 - (1) Poate fi arbitru orice persoană fizică dacă are capacitate deplină de exerciţiu.
(2) Atunci când din convenția arbitrală rezultă că litigiul supus jurisdicției arbitrale va fi soluţionat definitiv potrivit regulilor de procedură cuprinse în prezentul Codul arbitral de către unul sau mai mulţi arbitri numiţi în conformitate cu acest cod, poate fi arbitru sau supraarbitru numai persoana care figurează pe lista facultativă a arbitrilor publicată de Tribunalul Arbitral în Transporturi.
(3) La numirea unui arbitru potrivit art. 32 alin. (2) din prezentul Cod arbitral se va avea în vedere specializarea profesională a arbitrului și competențele lingvistice ale acestuia, precum și complexitatea cauzei deduse spre judecată arbitrală.

Numărul arbitrilor

Art. 33 - (1) Părţile stabilesc dacă litigiul se judecă de un arbitru unic sau de mai mulţi arbitri, care trebuie să fie întotdeauna în număr impar.

(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă de un arbitru unic, care figurează pe lista facultativă a arbitrilor publicată de Tribunalul Arbitral în Transporturi.
(3) Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, părţile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

Principiile numirii, revocării sau înlocuirii arbitrilor

Art. 34 - (1) Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei arbitrale.
(2) Atunci când din convenția arbitrală rezultă că litigiul supus jurisdicției arbitrale va fi soluţionat definitiv potrivit regulilor de procedură cuprinse în prezentul Cod arbitral de către unul sau mai mulţi arbitri numiţi în conformitate cu acest cod, numirea, revocarea sau înlocuirea arbitrilor se face potrivit Codului arbitral.
(3) Când propun arbitrii prin convenţia arbitrală, părţile vor propune şi câte un supleant, pentru cazul în care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge în situaţia să nu îşi poată îndeplini însărcinarea.

Acceptarea însărcinării de arbitru

Art. 35 - (1) Arbitrul va accepta însărcinarea de arbitru în condițiile legii.
(2) Atunci când din convenția arbitrală rezultă că litigiul supus jurisdicției arbitrale va fi soluţionat definitiv, potrivit regulilor de procedură cuprinse în Codul arbitral, de către unul sau mai mulţi arbitri numiţi în conformitate cu acest cod, acceptarea însărcinării de arbitru se face în scris, în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de numire din partea Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi prin orice mijloc ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
(3) Dacă este cazul, cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului şi a unui supleant al acestuia, în termen de 10 zile de la ultima acceptare, regulile de la alin. (2) aplicându-se corespunzător.
(4) Numirea arbitrilor de către instanță se face în condițiile legii.

Recuzarea și abținerea arbitrilor

Art. 36 - (1) În afară de cazurile de incompatibilitate prevăzute pentru judecători, arbitrul poate fi recuzat şi pentru următoarele motive, care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa:
a) neîndeplinirea condiţiilor de calificare sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în convenţia arbitrală;
b) când o persoană juridică al cărei asociat este sau în ale cărei organe de conducere se află arbitrul are un interes în cauză;
c) dacă arbitrul are raporturi de muncă ori de serviciu, după caz, sau legături comerciale directe cu una dintre părţi, cu o societate controlată de una dintre părţi sau aflată sub un control comun cu aceasta;
d) dacă arbitrul a prestat consultanţă uneia dintre părţi, a asistat sau a reprezentat una dintre părţi ori a depus mărturie în una dintre fazele precedente ale litigiului.
(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decât pentru cauze survenite sau de care a luat cunoştinţă după numire.
(3) Persoana care ştie că în privinţa sa există o cauză de recuzare este obligată să înştiinţeze părţile şi pe ceilalţi arbitri mai înainte de a fi acceptat însărcinarea de arbitru, iar dacă asemenea cauze survin după acceptare, de îndată ce le-a cunoscut.
(4) Această persoană nu poate participa la judecarea litigiului decât dacă părţile, înştiinţate potrivit alin. (3), comunică în scris că înţeleg să nu ceară recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul să se abţină de la judecarea litigiului, fără ca abţinerea să însemne recunoaşterea cauzei de recuzare.
(5) Abţinerea produce efecte pe data formulării ei, fără nicio altă formalitate.
(6) Cererea de recuzare se soluționează în condițiile prevăzute de lege.

Înlocuirea arbitrilor
Art. 37 - În caz de recuzare, revocare, abţinere, renunţare, deces, precum şi în orice alt caz în care arbitrul este împiedicat să îşi îndeplinească sarcina şi dacă supleantul, la rândul său, este împiedicat să îşi exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea arbitrului potrivit dispoziţiilor stabilite pentru numirea lui.

Răspunderea arbitrilor

Art. 38 - Arbitrii răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat, dacă:
a) după acceptare, renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor;
b) fără motiv justificat, nu participă la judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărârea în termenul stabilit de convenţia arbitrală sau de lege;
c) nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau cunoştinţă în calitate de arbitri, fără a avea autorizarea părţilor;
d) încalcă cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă alte îndatoriri ce le revin.

Constituirea tribunalului arbitral

Art. 39 - (1) Tribunalul arbitral se consideră constituit la data acceptării însărcinării de arbitru unic sau, după caz, a ultimei acceptări a însărcinării de arbitru ori de supraarbitru.
(2) Data acceptării este cea a expedierii comunicării prevăzute la art. 35 din prezentul Cod arbitral.

Hotărârea arbitrală
Art. 40 - (1) Sentinţa arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă:
a) componenta nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul şi data pronunţării sentinţei;
b) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor;
e) motivele de fapt şi de drept ale sentinţei, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază soluţia;
f) dispozitivul;
g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 77 alin. (3), precum şi semnătura asistentului arbitral.
(2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face menţiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătură, a supraarbitrului, iar în cazul împiedicării supraarbitrului, sub semnătura preşedintelui Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi sau înlocuitorului acestuia.
3) În cazul in care este în imposibilitate să semneze asistentul arbitral, hotărârea va fi semnată de asistentul arbitral - șef sau de înlocuitorul acestuia, făcându-se mențiune despre cauza care l-a împiedicat pe asistentul arbitral să semneze hotărârea.
(4) Dacă părţile nu au prevăzut altfel, tribunalul arbitral trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale.
(5) Termenul se suspendă pe timpul judecării unei cereri de recuzare sau a oricărei alte cereri incidente adresate tribunalului, în condițiile legii.
(6) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), părţile pot consimţi în scris la prelungirea termenului arbitrajului.
(7) Tribunalul arbitral poate dispune, pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o singură dată, cu cel mult 3 luni.
(8) Termenul se prelungeşte de drept cu 3 luni în cazul decesului uneia dintre părţi.
(9) La primul termen de judecată la care au fost legal citate, părţile sunt obligate să declare în scris, sub sancţiunea decăderii, dacă înţeleg să invoce caducitatea arbitrajului.
(10) Când cel puţin una dintre părţi a formulat declaraţia prevăzută la alin. (9), tribunalul arbitral, la expirarea termenelor prevăzut la alin. (3) - (8), va pronunţa o hotărâre prin care va constata că arbitrajul a devenit caduc, cu excepţia situaţiei în care părţile declară în mod expres că renunţă la caducitate, caz în care va continua judecata.

Locul arbitrajului

Art. 41 - (1) Locul arbitrajului este la sediul Tribunalului Arbitral în Transporturi, în b-dul Mărăști nr. 25, sector 1, mun. București.
(2) În mod excepțional, când toate părțile cu interese contrare și tribunalul arbitral își manifestă acordul, arbitrajul poate avea loc și în locul convenit de părți și agreat de tribunalul arbitral.
(3) În cazul prevăzut la alin. (3), cheltuielile se suportă de către părți, conform deciziei Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi.

Limba arbitrajului

Art. 42 - (1) Dezbaterea litigiului în faţa tribunalului arbitral se face în limba stabilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această privinţă ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, în limba contractului din care s-a născut litigiul ori, dacă părţile nu se înţeleg, într-o limbă de circulaţie internaţională stabilită de tribunalul arbitral.
(2) Dacă o parte nu cunoaşte limba în care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui traducător.
(3) Părţile pot să participe la dezbateri cu traducătorul lor.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare