Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi

Dispoziții generale

Compunerea Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 22 - (1) Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi este compus din trei membri, numiți de Consiliul director al Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale pentru un mandat de nouă ani.
(2) Membrii Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi sunt juriști cu o reputație impecabilă și, de drept, arbitri pe lista facultativă întocmită de Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale.

Organizare și funcționare

Ședințele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 23 - Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi se întrunește lunar, la sediul Tribunalului Arbitral în Transporturi, prin grija Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi, sau ori de câte ori este necesar pentru a dezbate și a delibera cu privire la problemele de organizare și funcționare ale Tribunalului Arbitral în Transporturi și la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul statut.

Reguli privind ședințele și deliberările Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 24 - (1) Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi deliberează în prezența majorității membrilor săi și ia decizii cu majoritatea voturilor.
(2) Ședințele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi sunt conduse de președintele Colegiului sau, în lipsa președintele Colegiului, de membrul Colegiului desemnat de acesta.
(3) La ședințele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi prezența asistentului arbitral - șef sau a persoanei desemnate de acesta, din rândul Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi este obligatorie.
(4) Deliberările și deciziile Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi sunt consemnate prin grija Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi, care întocmește în acest sens procesul-verbal al ședinței.
(5) Registrul deliberărilor și deciziilor Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi este ținut de Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi.

Atribuțiile Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Atribuțiile Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 25 - (1) Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi are următoarele atribuții:
a) reprezintă Tribunalul Arbitral în Transporturi în raporturile cu Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale și cu terții;
b) administrează activitatea curentă a Tribunalului Arbitral în Transporturi, luând în acest sens orice măsură necesară;
c) informează, anual, Consiliul Director al Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în primul trimestru al anului, cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent;
d) întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli al Tribunalului Arbitral în Transporturi, și îl supune spre aprobare Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în cadrul bugetului acesteia;
e) aprobă, anual, situația financiară a Tribunalului Arbitral în Transporturi și o supune spre aprobare Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în cadrul situației financiare a acesteia;
f) întocmește și actualizează, anual, lista facultativă a arbitrilor Tribunalului Arbitral în Transporturi;
g) alege anual președintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi;
g) coordonează activitatea personalului Secretariatului Tribunalului Arbitral în Transporturi și decide angajarea sau concedierea membrilor acestuia;
h) orice alte atribuții pe care legea sau prezentul Cod arbitral le conferă Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi.


(2) Actele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi poartă denumirea de decizii.

Președintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Atribuțiile președintelui Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 26 - (1) Președintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi reprezintă colegiul în raporturile cu Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale și cu terții.
(2) Președintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi duce la îndeplinire deciziile colegiului în intervalul dintre sedințele acestuia.

Alegerea primului președinte al Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi

Art. 27 - La prima ședință a Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi, membrii colegiului vor decide cu privire la persoana președintelui, astfel încât fiecare membru al colegiului să îndeplinească funcția de președinte al Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi de cel mult trei ori înlăuntrul mandatului colegiului arătat la art. 22 alin. (1) din prezentul Cod arbitral.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare