Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Convenția arbitrală

Art. 14 - (1) Convenţia arbitrală se încheie în scris, sub sancţiunea nulităţii. Condiţia formei scrise se consideră îndeplinită atunci când recurgerea la arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi a fost convenită prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale.
(2) În cazul în care convenţia arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, convenţia trebuie încheiată în formă autentică notarială, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(3) Statul şi autorităţile publice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale la care România este parte.
(4) Persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale, în afară de cazul în care legea ori actul lor de înfiinţare sau de organizare prevede altfel.

Modalitățile convenției arbitrale

Art. 15 - (1) Convenţia arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care contractul principal face trimitere, fie sub forma compromisului.
(2) Existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă a părţilor făcută în faţa Tribunalului Arbitral în Transporturi.

Clauza compromisorie

Art. 16 - (1) Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este stipulată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se modalitatea de numire a arbitrilor sau referirea la Tribunalul Arbitral în Transporturi sau la regulile de procedură ale Tribunalului Arbitral în Transporturi, cuprinse în Codul arbitral în transporturi.

(2) Tribunalul Arbitral în Transporturi recomandă oricărei persoane interesate următoarea clauză arbitrală spre a fi inserată în contractele sau în orice alt document pe care aceştia le încheie cu cocontractanţii lor:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe.".

(3) Tribunalul Arbitral în Transporturi recomandă operatorilor de transport rutier şi oricăror altor persoane care încheie un contract de transport rutier contra cost de mărfuri, următoarea clauză arbitrală spre a fi inserată în contractele sau în orice alt document pe care aceştia le încheie cu cocontractanţii lor:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe. Tribunalul Arbitral în Transporturi aplică dispozițiile Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956.".

(4) Părţile sunt libere să adapteze clauza în funcţie de circumstanţele cauzei. Ele pot, de exemplu, să precizeze numărul arbitrilor (unul sau mai mulţi). Ele pot, de asemenea, să menţioneze locul şi limba arbitrajului, precum şi legea aplicabilă fondului litigiului.

Compromisul

Art. 17 - (1) Prin compromis părţile convin ca un litigiu intervenit între ele, chiar dacă este deja pe rolul unei alte instanţe, să fie soluţionat pe calea arbitrajului de către Tribunalul Arbitral în Transporturi, arătându-se obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de desemnare a acestora în cazul arbitrajului ad-hoc.
(2) În cazul arbitrajului încredinţat Tribunalului Arbitral în Transporturi, dacă părţile nu au ales arbitrii şi nici nu au stabilit modalitatea de desemnare a acestora, aceasta se va face potrivit Codului arbitral.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare