Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Enumerarea principiilor procedurii arbitrale

Art. 5 - (1) Principiile pe baza cărora Tribunalul Arbitral în Transporturi desfăşoară activitatea de arbitraj în transporturi şi activităţi auxiliare sunt următoarele:
a) principiul autonomiei;
b) principiul caracterului neeconomic şi non-profit al activităţii de jurisdicţie arbitrală;
c) principiul confidențialității;
d) principiul liberului acces la procedura arbitrală;
e) principiul multilingvismului;
f) principiile fundamentale ale procesului civil enumerate la art. 575 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În îndeplinirea rolului, scopului și funcțiilor sale, Tribunalul Administrativ în Transporturi își organizează activitatea în acord cu Constituția României, legislația Uniunii Europene și convențiile internaționale la care România este parte.

Principiul autonomiei

Art. 6 - (1) Tribunalul Arbitral în Transporturi se bucură de autonomie organizatorică şi funcţională în raport de organizaţia care l-a înfiinţat.
(2) În reglementarea şi desfăşurarea activităţii jurisdicţionale, Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale este independent de organizaţia care l-a înfiinţat.
(3) La Titlul al II-lea al Părţii I din prezentul Cod arbitral sunt stabilite măsurile necesare pentru garantarea acestei autonomii.

Principiul caracterului non-profit al activității de jurisdicție arbitrală

Art. 7 - (1) Activitatea Tribunalului Arbitral în Transporturi nu are caracter economic şi nu urmăreşte obţinerea de profit.
(2) Taxele percepute pentru organizarea arbitrajului reprezintă venit al Tribunalului Arbitral în Transporturi afectat susţinerii şi dezvoltării activităţii de jurisdicţie arbitrală, în interesul persoanelor care desfășoară activități în transporturi și activități anexe acestora.

Principiul confidențialității

Art. 8 - (1) Activitatea de jurisdicție arbitrală desfășurată de Tribunalul Arbitral în Transporturi respectă principiul confidențialității litigiului arbitral.
(2) Acte arbitrale și înscrisurile care alcătuiesc dosarul arbitral nu pot fi aduse la cunoștința celor care nu sunt parte în procesul arbitral, în afara unei convenții contrare a părților.
(3) Publicarea integrală sau parțială a unei sentințe arbitrale este interzisă, în afara unei convenții contrare a părților.
(4) Prin excepție de la alin. (2), Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi poate încuviința cercetarea actelor arbitrale și înscrisurilor care alcătuiesc dosarul arbitral în scopuri ştiinţifice sau de documentare după rămânerea definitivă a hotărârilor arbitrale.
(5) Prin excepție de la alin. (3), Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi poate încuviința publicarea integrală sau parțială în publicații de specialitate a sentințelor arbitrale, fără a dezvălui identitatea părților sau vreun element care le-ar putea prejudicia acestora interesele.

Principiul liberului acces la procedura arbitrală

Art. 9 - Inițierea procedurii arbitrale nu este condiţionată de îndeplinirea de către părţi a unei proceduri prealabile de mediere sau conciliere.

Principiul multilingvismului

Art. 10 - Tribunalul Arbitral în Transporturi desfăşoară activitatea de arbitraj în transporturi şi activităţi auxiliare în limba română sau în orice limbă de circulaţie internaţională, potrivit regulilor prevăzute în prezentul Cod arbitral.

Principii fundamentale ale procesului civil

Art. 11 - (1) Tribunalul arbitral legal învestit cu soluţionarea unei cereri arbitrale nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.
(2) În soluţionarea cererii arbitrale părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări.
(3) Dreptul de dispoziţie al părţii este recunoscut în condiţiile legii procesual civile.
(4) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale celeilalte părţi.
(5) Dreptul la apărare al părţilor este garantat.
(6) Tribunalul arbitral nu poate hotărî asupra unei cereri decât cu respectarea principiului contradictorialităţii.
(7) Cererile arbitrale se dezbat, în principiu, oral și nemijlocit.
(8) Arbitrul învestit cu soluţionarea cauzei arbitrale nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiţiile legii şi ale prezentului Cod arbitral.
(9) Arbitrul are îndatorirea de a asigura respectarea şi de a respecta el însuşi principiile fundamentale ale arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor şi ale procesului civil, sub sancţiunile prevăzute de lege şi de prezentul Cod arbitral.
(10) În tot cursul procesului arbitral, arbitrul va încerca împăcarea părţilor, dându-le acestora îndrumările necesare, potrivit legii şi prezentului Cod arbitral.
(11) Rolul arbitrului în aflarea adevărului este echivalent rolului judecătorului în aflarea adevărului, potrivit legii.
(12) Părţile participante la arbitraj au îndatorirea de a manifesta respectul cuvenit tribunalului arbitral şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată arbitrală.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare