Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Alte cheltuieli arbitrale și precizări

Alte cheltuieli în sarcina părților

Art. 102 - (1) În afară de taxa arbitrală și onorariul arbitrilor, părțile sunt obligate să plătească, în condițiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor și a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedură prin poștă rapidă, onorariile avocaților; cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, experților, consilierilor și martorilor, precum și alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.
(2) Codul arbitral în transporturi și activități anexe se remite părților litigante, la cerere.

Cheltuielile de deplasare

Art. 103 - (1) Partea care a ales un arbitru în cazul arbitrajului ad-hoc, care necesită cheltuieli de deplasare pentru a putea participa la sedințe sau la cererea căreia s-a încuviințat efectuarea unei expertize ori administrarea altei probe sau efectuarea de traduceri de pe actele dosarului, precum și traducerea prin interpreți a dezbaterilor orale, are obligația să avanseze costul efectuării acestora, făcând dovada plății în condițiile în care s-a apelat la serviciile Tribunalului Arbitral în Transporturi pentru organizarea respectivului arbitraj.
(2) În cazul în care Colegiul Tribunalului Arbitral în Transporturi desemnează un arbitru/supraarbitru din altă localitate decât cea în care se află sediul Tribunalului Arbitral în Transporturi, cheltuielile legate de deplasare, incluzând, când este cazul, și cazare/diurnă, se suportă de reclamant.
(3) Dacă expertiza este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părți sau pe ambele, în proporția ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.

Modalitatea de plată a taxelor, onorariilor și altor cheltuieli arbitrale

Art. 104 - (1) Taxa arbitrală si cheltuielile arbitrale se plătesc în numerar la casieria Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale sau prin virament bancar în contul indicat de Tribunalul Arbitral în Transporturi.
(2) Onorariile se consemnează, prin virament bancar, în contul indicat de Tribunalul Arbitral în Transporturi.

Efectele neîndeplinirii obligațiilor de plată

Art. 105 - (1) Dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligația ce îi revine cu privire la plata taxei ori a cheltuielilor arbitrale sau la consemnarea onorariilor arbitrale, cealaltă parte o poate executa, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective.
(2) Orice diferență în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează si se plătește deîndată.
(3) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părți a obligațiilor financiare.

Reexaminarea taxei arbitrale

Art. 106 - (1) Părțile pot formula cerere de reexaminare a taxei arbitrale pentru motive de neconformitate ale acesteia cu prezentele reguli.
(2) Cererea de reexaminare se va soluționa fără citarea părților, prin rezoluție, de Președintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi, dacă cererea este depusă înainte de constituirea tribunalului arbitral, respectiv se va soluționa prin încheiere de tribunalul arbitral, după constituirea acestuia.
(3) Pe durata soluționării cererii de reexaminare și până la comunicarea soluției către partea care a formulat cererea, se suspendă termenul de plată a taxei arbitrale.
(4) Rezoluția/încheierea pronunțată potrivit alin. (2) este definitivă si nu este supusă niciunei căi de atac.

Determinarea cheltuielor arbitrale

Art. 107 - (1) Cuantumul taxelor arbitrale, onorariilor și modalitatea de calcul a acestora și a altor cheltuieli se stabilesc prin decizie a Consiliului director al Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale.
(2) Decizia se publică pe pagina de internet a Tribunalului Arbitral în Transporturi și se afișează la ușa acestuia.

Art. 108 - (1) Taxele arbitrale și celelalte cheltuieli arbitrale nu sunt purtătoare de taxă pe valoarea adăugată.
(2) Onorariile arbitrilor sunt purtătoare de taxă pe valoarea adăugată în măsura în care legea prevede această taxă.

Dispoziții finale

Art. 109 - Prevederile prezentului Cod arbitral în Transporturi se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale oricărui act normativ incident în materie.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare