Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Taxele arbitrale

Obligația de plată a taxei arbitrale

Art. 92 - (1) Pentru organizarea arbitrajului de către Tribunalul Arbitral în Transporturi se plătește o taxă arbitrală, în condițiile regulilor de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe.
(2) Plata taxei se efectuează anticipat de către reclamant sau, după caz, de către părți.
(3) Taxa se suportă de către partea care a pierdut litigiul, dacă partea care a câștigat litigiul a cerut prin cererea de arbitrare, respectiv prin întâmpinare, plata taxei arbitrale de către cealaltă parte.

Calculul taxei arbitrale

Art. 93 - (1) Taxa arbitrală se calculează de către Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi și se comunică părților prin actul de misiune.
(2) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată într-o valută străină, calculul în lei se face la cursul de schimb leu - respectiva valută din ziua introducerii cererii de arbitrare, la cursul de schimb oficial comunicat de Banca Națională a României.
(3) Dacă partea care a formulat cererea de arbitrare sau, după caz, părțile sunt persoane nerezidente în România, plata taxei arbitrale se poate efectua și în valuta în care este exprimată valoarea obiectului cererii, conform calculului prevăzut la alin. (2).

(4) Dacă s-au exprimat pretenții în valute diferite, Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi va indica, după caz, dacă plata taxei arbitrale se efectuează în lei sau într-una dintre valutele în care s-au exprimat pretențiile.

Stabilirea valorii obiectului cererii

Art. 94 - (1) Reclamantul este obligat să stabilească în cerere valoarea obiectului ei, chiar și în cazurile în care nu formulează pretenții bănești.
(2) Valoarea obiectului cererii se stabileste, de regulă, astfel:
a) în cererile privind pretenții bănesti, la suma pretinsă;
b) în cererile privind predarea unor bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;
c) în cererile privind obligația de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.
(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabilește la suma totală a capetelor de cerere.
(4) Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi, din oficiu sau la cererea pârâtului, stabilește această valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.

Restituirea taxei arbitrale

Art. 95 - (1) Dacă reclamantul si-a retras cererea de arbitrare/acțiunea arbitrală mai înainte de emiterea citațiilor pentru primul termen de judecată, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(2) În cazul în care, ca urmare a împăcării părților sau a renunțării la arbitrare, litigiul încetează la primul termen de judecată, taxa arbitrală se restituie în proporție de 25%.
(3) În cazul în care instanța judecătorească anulează sentința arbitrală pentru necompetență, taxa arbitrală nu se restituie.
(4) Dacă reclamantul îsi reduce pretențiile mai înainte de primul termen, inclusiv la acest termen, pentru care părțile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretențiilor formulate în cerere se micșorează după primul termen, taxa arbitrală se percepe la valoarea inițială, fără a se ține seama de reducerea ulterioară.
(6) Fracțiunea de taxă arbitrală achitată nu se restituie în cazul în care rămânerea în nelucrare se datorează culpei reclamantului.
(7) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.

Taxarea altor cereri

Art. 96 - Cererea reconvențională, cererea de chemare în garanție si cererea de intervenție se taxează întocmai ca și cererea principală de arbitrare.

Taxarea după tipul cererii

Art. 97 - (1) Cererile privind declararea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum și cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial, se taxează cu taxa arbitrală prevăzută la art. 94.
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxa arbitrală dacă este accesorie cererii privind declararea nulității, anularea, rezoluțiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial.
(3) Când actul cu privire la care se solicită nulitatea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea este un antecontract sau o promisiune a unui act juridic (de vânzare, de închiriere sau de orice altă natură), taxa arbitrală se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul promisiunii sau antecontractului sau la valoarea prețului promisiunii sau antecontractului, dacă părțile au prevăzut expres o astfel de valoare. Dispozițiile alin. (1) teza a doua rămân aplicabile.
(4) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu taxa arbitrală minimă.
(5) Cererile pentru încuviințarea de măsuri asiguratorii si măsuri provizorii, ca și pentru constatarea anumitor împrejurări de fapt, precum si cererile de perimare se taxează cu taxa arbitrală minimă.
(6) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situația unor litigii arbitrale se taxează cu 10% din taxa arbitrală.
(7) Când prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalități sau majorări de întârziere, suma acestora, de la data când încep să curgă și până la data introducerii cererii sau a majorării ei cu atare pretenții, se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenții bănești.
(8) Cererile de competența tribunalului arbitral care au ca obiect desființarea actelor juridice emise de organizatorii unor proceduri de selecție de oferte de bunuri sau servicii, se taxează cu o sumă egală cu de 10 ori taxa arbitrală minimă. În situația în care se solicită si desființarea contractului încheiat în urma procedurii de selecție, taxa arbitrală pentru acest capăt de cerere se va calcula potrivit alin. (1).
(9) Cererile de competența tribunalului arbitral, neprevăzute de dispozițiile de mai înainte, se taxează cu dublul taxei arbitrale minime.

Taxarea pentru arbitrajul ad-hoc

Art. 98 - În arbitrajul ad-hoc, taxa arbitrală se majorează cu 50% raportată la taxa arbitrală percepută pentru soluționarea litigiului prin arbitraj instituționalizat și se achită în termen de 10 zile după înregistrarea cererii.

Plata taxei arbitrale

Art. 99 - (1) Taxa arbitrală se plătește integral până la primul termen de judecată. Dovada plății se depune la dosarul litigiului prin asistentul arbitral.
(2) Președintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi sau înlocuitorul acestuia, poate aproba ca taxa arbitrală aferentă cererilor prevăzute la alin. 1, să fie plătită în două tranșe egale, prima până la primul termen de judecată, iar a doua nu mai târziu de al doilea termen de judecată.
(3) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare rămâne în nelucrare.

Taxa de administrare a procedurii

Art. 99.1 - (1) În interesul administrării procedurii arbitrale, orice cerere formulată Tribunalului arbitral se taxează cu o sumă forfetară sau, după caz, echivalentul în valută străină.
(2) Taxa se datorează pentru înregistrarea cererilor şi nu se restituie în caz de renunţare la judecată sau împăcare a părţilor.
(3) Taxa de administrare a procedurii se deduce la calculul taxei arbitrale.
(4) Dispoziţiile art. 107 alin. (1) din prezentul Cod arbitral sunt aplicabile.

Taxa arbitrală pentru cererile de arbitrare cu valoare redusă

Art. 99.2 - (1) Cererile de arbitrare cu valoare redusă sunt taxate la valoare forfetară.
(2) Dispoziţiile art. 107 alin. (1) din prezentul Cod arbitral sunt aplicabile.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare