Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea

Scoaterea cauzei de pe rol

Art. 83 - (1) În cazul în care desfăşurarea normală a litigiului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul Cod arbitral, i se va comunica o înştiinţare scrisă, prin care i se indică obligaţiile ce îi revin, termenul pentru aducerea lor la îndeplinire, precum şi consecinţele neconformării.
(2) Termenul menţionat la alineatul precedent este de 10 zile dacă tribunalul arbitral nu a fost constituit, sau este cel stabilit de tribunalul arbitral constituit.

(3) Dacă reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligaţiilor ce îi revin în termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezoluţia preşedintelui Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi, iar acţiunea arbitrală rămâne în nelucrare, fără a se restitui taxele plătite.

Perimarea cererii de arbitrare

Art. 84 - (1) Cererea de arbitrare se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de şase luni.
(2) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate. În ambele cazuri, preşedintele Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi fixează termen şi dispune citarea de urgenţă a părţilor, precum şi întocmirea de către Secretariat a unui referat asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.
(3) Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic în persoana preşedintelui Colegiului Tribunalului Arbitral în Transporturi sau a arbitrului pe care îl va desemna.
(4) În cazul în care tribunalul arbitral a fost constituit şi litigiul se află în curs de soluţionare, perimarea se pronunţă de tribunalul arbitral în componenţa stabilită.
(5) Dacă procedura de citare a uneia dintre părţi nu a fost îndeplinită din cauză că adresa acesteia nu este cunoscută ori s-a mutat fără a se cunoaşte noua adresă sau refuză primirea ori se constată lipsa oricărei persoane la domiciliul sau sediul indicat în actele dosarului, această parte va fi citată în procedura de perimare prin afişare la uşa Tribunalului Arbitral în Transporturi.

 

Cererile de arbitrare de valoare redusă

Domeniu de aplicare

Art. 84.1 Prezentul capitol se aplică atunci când valoarea cererii de arbitrare, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei arbitrale sau după, caz, echivalentul în lei al sumei de 10.000 lei exprimat într-o valută străină.

Caracterul alternative

Art. 84.2 (1) Reclamantul are alegerea între procedura specială reglementată de prezentul capitol şi procedura arbitrală comună reglementată de prezentul Cod arbitral.
(2) Dacă a sesizat instanţa arbitrală cu o cerere redactată potrivit 48 din prezentul Cod arbitral, aceasta va fi soluţionată potrivit procedurii arbitrale comune, cu excepţia cazului în care reclamantul arbitral, cel mai târziu la primul termen de judecată, solicită în mod expres aplicarea procedurii speciale.
(3) Atunci când cererea nu poate fi soluţionată potrivit dispoziţiilor prevăzute de prezentul titlu, instanţa arbitrală îl informează pe reclamant în acest sens, iar dacă reclamantul nu îşi retrage cererea, aceasta va fi judecată potrivit procedurii arbitrale comune.

Declanşarea procedurii

Art. 84.3 (1) Reclamantul declanşează procedura cu privire la cererile cu valoare redusă prin completarea formularului de cerere de arbitrare şi depunerea sau trimiterea acestuia la Tribunalul arbitral, prin poştă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului şi confirmarea primirii acestuia.
(2) Formularul de cerere se aprobă prin decizie a Colegiului de conducere al Tribunalului Arbitral în Transporturi şi conţine rubrici care permit identificarea părţilor, valoarea pretenţiei, indicarea probelor şi alte elemente necesare soluţionării cauzei.
(3) Odată cu formularul de cerere de arbitrare se depun ori se trimit şi copii după înscrisurile de care reclamantul înţelege să se folosească.
(4) În cazul în care informaţiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere de arbitrare nu a fost completat corect, instanţa arbitrală îi va acorda reclamantului posibilitatea să completeze sau să rectifice formularul ori să furnizeze informaţii sau înscrisuri suplimentare. Instanţa arbitrală va folosi în acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin decizie a Colegiului de conducere al Tribunalului Arbitral în Transporturi.
(5) În cazul în care reclamantul nu completează sau nu rectifică formularul de cerere în termenul stabilit de instanţa arbitrală, cererea de arbitrare se va anula.

Desfăşurarea procedurii

Art. 84.4 (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă.
(2) Instanţa arbitrală dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar, sau la solicitarea uneia dintre părţi.
(3) După primirea formularului de cerere completat corect, instanţa arbitrală va trimite de îndată pârâtului formularul de răspuns, însoţit de o copie a formularului de cerere şi de copii de pe înscrisurile depuse de reclamant.
(4) În termen de 10 zile de la comunicarea actelor prevăzute la alin. (3), pârâtul va depune sau trimite formularul de răspuns completat corespunzător, precum şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească. Pârâtul poate să răspundă prin orice alt mijloc adecvat, fără utilizarea formularului de răspuns.
(5) Instanţa arbitrală va comunica de îndată reclamantului copii de pe răspunsul pârâtului, cererea reconvenţională, dacă este cazul, precum şi de pe înscrisurile depuse de pârât.
(6) Dacă pârâtul a formulat cerere reconvenţională, reclamantul, în termen de 10 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite formularul de răspuns completat corespunzător ori va răspunde prin orice alt mijloc.
(7) Cererea reconvenţională care nu poate fi soluţionată în cadrul prezentei proceduri va fi disjunsă şi judecată potrivit procedurii arbitrale comune.
(8) Instanţa arbitrală poate solicita părţilor să furnizeze mai multe informaţii în termenul pe care îl va stabili în acest scop, care nu poate depăşi 10 zile de la primirea răspunsului pârâtului sau, după caz, al reclamantului.
(9) Instanţa arbitrală poate încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. Nu vor fi însă încuviinţate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenţionale.
(10) În cazul în care instanţa arbitrală a fixat un termen pentru înfăţişarea părţilor, acestea trebuie citate.
(11) Ori de câte ori instanţa arbitrală stabileşte un termen în vederea îndeplinirii unui act de procedură, va înştiinţa partea interesată de consecinţele nerespectării acestuia.

Soluţionarea cererii

Art. 84.5 (1) Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 10 zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală.
(2) În cazul în care nu se primeşte niciun răspuns de la partea interesată în termenul stabilit la art. 844 alin. (4), (6) sau (8), instanţa arbitrală se va pronunţa cu privire la cererea principală sau la cererea reconvenţională în raport cu actele aflate la dosar.
(3) Hotărârea arbitrală este executorie de drept.

Cheltuieli de judecată

ART. 84.6 (1) Partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea celeilalte părţi, la plata cheltuielilor de judecată.
(2) Cu toate acestea, instanţa arbitrală nu va acorda părţii care a câştigat procesul cheltuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproporţionată în raport cu valoarea cererii.

Aplicarea procedurii arbitrale comune

ART. 84.7 Cu excepţia regulilor cuprinse în prezentul capitol, cererilor arbitrale de valoare redusă le este aplicabilă procedura arbitrală comună, astfel cum este reglementată în prezentul Cod arbitral."

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare