Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Acasa

Regulamentul tribunalului de arbitraj internațional în transporturi

Dispoziții generale și principii

Rolul, scopul şi funcţiile Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 1Definiţii ... 2Principiile arbitrajului în transporturi şi activităţi auxiliare transporturilor ... 3Arbitrii și personalul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 4Convenția arbitrală ... 5

Statutul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi

Dispoziții generale ... 6Colegiul Tribunalului de Arbitraj Internațional în Transporturi ... 7Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi ... 8

Regulile de procedură ale arbitrajului în transporturi și activități anexe

Participanții la arbitraj

Arbitrii ... 9Părțile ... 10

Procedura arbitrală

Procedura prearbitrală ... 11Judecata ... 12Cheltuielile arbitrale ... 13Hotărârea arbitrală ... 14Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea. Cererile de arbitrare de valoare redusă ... 15

Arbitrajul ad-hoc

Arbitrajul ad-hoc ... 16

Arbitrajul internaţional

Arbitrajul internaţional ... 17

Taxele și onorariile arbitrale

Taxele arbitrale ... 18Onorariile arbitrilor ... 19Alte cheltuieli arbitrale și precizări ... 20 ... 0

Procedura prearbitrală

Cererea de arbitrare


Art. 48 - (1) Tribunalul Arbitral în Transporturi este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, care va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, când este cazul anexându-se dovada calităţii;
c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată, iar dacă a fost consemnată într-un înscris separat ori s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;
d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
e) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea;
f) numele, prenumele şi domiciliul membrilor tribunalului arbitral, dacă este cazul;
g) semnătura părţii.
(2) Cererea se poate face printr-un proces-verbal încheiat la Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi şi semnat de părţi sau numai de reclamant, precum şi de arbitri.
(3) Cererea se depune în atâtea exemplare câte părți sunt chemate în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru Tribunalul Arbitral în Transporturi.

Comunicarea cererii de arbitrare

Art. 49 - Secretariatul Tribunalului Arbitral în Transporturi va comunica pârâtului, precum şi Colegiului Tribunalului Arbitral, o copie de pe cererea de arbitrare şi de pe înscrisurile anexate.

Întâmpinarea

Art. 50 - (1) În termen de 15 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând excepţiile privind cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în mod corespunzător, celelalte menţiuni prevăzute la art. 48 pentru cererea de arbitrare.
(2) Excepţiile şi alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie invocate, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată.
(3) Dacă Tribunalul Arbitral în Transporturi apreciază că nedepunerea întâmpinării justifică amânarea soluţionării litigiului, pârâtul va putea fi obligat la plata cheltuielilor de arbitrare cauzate prin amânare.
(4) Dispoziţiile art. 49 se aplică în mod corespunzător.

Cererea reconvențională

Art. 51 - (1) Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului, derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională.
(2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de judecată la care pârâtul a fost legal citat şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală.

Actul de misiune

Art. 52 - (1) Primind cererea de chemare în judecată, Tribunalul Arbitral în Transporturi întocmește actul de misiune, care cuprinde următoarele elemente:
a) numele și/sau denumirea, domiciliul și/sau sediul, alte coordonate, calitatea în cauză a părților și a oricărei persoane care reprezintă o parte în arbitraj;
b) adresele la care pot fi formulate notificări sau comunicări în cursul arbitrajului;
c) un expozeu sumar al pretențiilor părților precum și valoarea cheltuielilor arbitrale și, în măsura posibilului, o estimare a valorii pecuniare o oricărei alte cereri;
d) dacă este cazul, o listă a problemelor care urmează a fi discutate;
e) numele arbitrului unic sau ale arbitrilor și supraarbitrului;
f) locul arbitrajului;
g) indicații privind regulile aplicabile procedurii și, dacă este cazul, menționarea puterilor conferite tribunalului de a statua conform legii sau conform principiului ex aequo et bono.
(2) Actul de misiune este semnat de președintele Colegiului Tribunalului Arbitral sau de înlocuitorul desemnat de acesta și de arbitrul unic sau de arbitri și de supraarbitru.
(3) După comunicarea actului de misiune, părțile nu mai pot formula noi cereri în afara limitelor actului de misiune, fără autorizarea Tribunalului Arbitral în Transporturi care are în vedere natura acestor cereri noi, starea procedurii și orice alte circumstanțe pertinente.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RO EN RU
Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1
Tribunal Arbitral in Transporturi - Arbitrans
Copyright © 2015 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate. - Design web si programare